Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma „na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole” .

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna na wniosek rodzica. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dziecko oraz jego rodzina objęte zostają nieodpłatną terapią oraz poradnictwem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju skierowane jest dla dzieci od urodzenia aż do momentu podjęcia nauki w szkole. W ramach zajęć przysługuje dziecku od 4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom ofertę swą kieruje szczególnie do rodzin dzieci autystycznych i z pokrewnymi zaburzeniami (tj., których dzieci wykazują nieprawidłowości w nawiązywaniu kontaktów społecznych, problemach z komunikowaniem się, nieprawidłowym odbiorem bodźców).

W zależności od potrzeb dzieci proponujemy zajęcia indywidualne: terapię pedagogiczną, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne lub w małych grupach: trening umiejętności społecznych, zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia z rytmiki.

W ramach WWR obejmujemy opieką również rodziców, udzielamy instruktażu i porad, w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu. W miarę możliwości organizujemy szkolenia i kursy dla rodziców.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin