Komunikacja Alternatywna

Komunikacja AlternatywnaOsoby z autyzmem stanowią grupę bardzo zróżnicowaną pod względem werbalnych i pozawerbalnych możliwości porozumiewania się, dlatego też mogą korzystać z różnych form komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W pracy z nimi znajdują zastosowanie zarówno znaki manualne jak i obrazki, pismo czy różnorodne systemy graficzne.

Dobór właściwej metody powinien być zgodny z indywidualnymi preferencjami danej osoby. Dlatego w naszej placówce dostosowujemy formy komunikacji do indywidualnych potrzeb dzieci. Te z nich, które porozumiewają się mową werbalną uczą się nią posługiwać adekwatnie do sytuacji społecznych, doskonalą umiejętności prowadzenia dialogu, korygują wady wymowy, usprawniają motorykę narządów mowy oraz słuch fonematyczny.

U dzieci niemówiących stosujemy do komunikacji system obrazkowy Piktogramy. Piktogramy dają bezpośrednie i dokładne odniesienie wizualne do danego pojęcia. Za ich pomocą etykietowane są liczne przedmioty i pomieszczenia w placówce. Ułatwia to dzieciom swobodne korzystanie ze sprzętów i pomocy oraz zwiększa ich samodzielność w podejmowaniu różnorodnych aktywności.

Komunikacja AlternatywnaNa bazie piktogramów tworzone są grupowe oraz indywidualne plany dnia i aktywności a także tablice komunikacyjne i tematyczne.

W ośrodku mają zastosowanie również komunikatory elektroniczne umożliwiające nagranie wielu komunikatów werbalnych, którymi użytkownik może się posługiwać w różnych sytuacjach społecznych.

W placówce stosujemy także system Makaton jako wspomagający i alternatywny sposób porozumiewania się. Wykorzystuje on elementy komunikacji totalnej, a więc: słuchowe, migowe (gesty), wzrokowe (symbol graficzny) oraz ustne (mowa).

 

 

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin